Western Whiptail
Aspidoscelis tigris

Kingdom:Animalia
Phylum:Chordata
Class:Reptilia
Order:Squamata
Family:Teiidae
Genus:Aspidoscelis
Species:Aspidoscelis tigris